Kodex chování společnosti SpanSet

V tomto kodexu správní rada stanovila normy etického chování a definovala způsob, jakým společnost SpanSet podniká. Za základ dlouhodobého úspěchu je považována firemní odpovědnost vůči zájmovým subjektům společnosti. Rada tento kodex schvaluje a je nutné, aby je přijal za svůj i zbytek společnosti. Pokud se tak nestane, bude ohroženo podnikání i pověst společnosti.

Zákony a předpisy

Všude, kde podnikáme, se řídíme se platnými zákony a předpisy a také interními předpisy společnosti.
Vůči konkurenci jsme úspěšní díky tomu, že se řídíme našimi hlavními hodnotami, jimiž jsou Důvěryhodnost, Odbornost a Interaktivity, nikoli proto, že bychom se uchylovali k nečestným praktikám.
Netolerujeme korupci ani úplatky jakéhokoli druhu a nenabízíme ani nepřijímáme nevhodné dary. Netolerujeme ani platby za zprostředkování úředních úkonů.


Etické chování

Se svými klienty se snažíme budovat dlouhodobé vztahy tím, že předvídáme jejich potřeby a poskytujeme jim ty nejlepší produkty a služby v jejich konkrétní situaci.
Vyhýbáme se situacím, ve kterých by se soukromé zájmy mohly ocitnout ve střetu se zájmy společnosti SpanSet. Platí pevná zásada, že každou takovou situaci je nutné zdokumentovat a ohlásit nadřízeným.


Firemní kultura

Víme, že naše podnikání je založeno na lidech, a snažíme se vytvářet prostředí, kde jsou talenty výrazně povzbuzovány k dalšímu rozvoji.
Lídři jsou svým chováním příkladem bezúhonnosti a starají se, aby zaměstnanci znali náš kodex.
Netolerujeme žádnou formu diskriminace, šikany ani obtěžování, ať už jsou založeny na rase, pohlaví, věku nebo sexuální orientaci. Zejména se vyhýbáme sexistickým vtipům a vystavování jakýchkoli materiálů se sexuálním obsahem.
Zaměstnanci společnosti SpanSet mají právo na bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Také se snažíme zlepšovat bezpečnost na pracovištích našich zákazníků: naše produkty a školení hrají důležitou roli v ochraně našich uživatelů a prevenci nehod.


Disciplína

Hmotný i nehmotný majetek společnosti SpanSet lze využívat pouze k obchodním účelům a všichni zaměstnanci mají povinnost vyhýbat se zneužívání, poškozování, plýtvání nebo ztrátám uvedeného majetku.
S technickým know-how a tajnými provozními informacemi společnosti SpanSet je nutné nakládat velmi opatrně, protože jejich neoprávněné předání třetím stranám může společnosti způsobit vážné škody.
Porušení našeho kodexu, zásad společnosti, zákonů nebo předpisů je nepřijatelné a může mít vážné následky, od varování přes přeložení na nižší pozici až po ukončení pracovního poměru. Tato opatření se netýkají pouze osoby, která se porušení dopustila, ale také jejích nadřízených a dalších zaměstnanců, kteří o daní situaci věděli.


Společenská odpovědnost

Respektujeme lidská práva a snažíme se minimalizovat veškeré negativní dopady na životní prostředí. Fungování v dlouhodobé perspektivě znamená optimalizaci využívání prostředků.
Vyvíjíme maximální úsilí, aby i naši partneři dodržovali stejná pravidla jako my.
Za žádných okolností netolerujeme dětskou práci, přímo ani nepřímo.


Kontinuita

Kodex musí dodržovat celá společnost.
O veškerých změnách kodexu budou informováni všichni zaměstnanci.
Jakékoli porušení nebo možné porušení kodexu je nutné hlásit nadřízeným; ohlášení takové situace nikdy nebude trestáno.

Zaměstnanci společnosti SpanSet se mohou se svými dotazy obracet na své nadřízené nebo na linku pomoci na adrese conducthelpline@spanset.com


Představenstvo, SpanSet Inter AG
červen 2017